Kimya

Amaçlar
Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini ve tepkimelerini araştıran bilim dalıdır.Kimya bilimi daha kapsamlı bir ifadeyle, maddelerin özellikleriyle, maddelerin sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşiklerle, kimyasal tepkimelerle, maddenin hâlleriyle, Moleküller arası ve moleküller kuvvetlerle, kimyasal bağlarla, tepkime kinetiğiyle ve kimyasal dengenin prensipleriyle ve benzeri konularla ilgilenir.

TED Konya Ereğli Koleji Kimya Bölümü olarak; kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı öğrenci yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır.
Bu doğrultuda Kimya dersinin amaçlarını,

1. Öğrencilerimizin, Kimya biliminin temel kavram, ilke, yasa, model, teori ve becerilerini kazanarak, bu bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmalarını sağlamak,

2.Öğrencilerimize, gözlem ve deney yapma, veri toplama, problem çöze becerileri kazandırmak, elde ettikleri sonuçları bir rapor halinde düzenlemelerini ve sunmalarını sağlamak,

3.Öğrencilerimizi, kimyasal teknolojilerin, çevre ve insan üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini fark edebilen, bilinçli bireyler olarak yetiştirmek,

4.Öğrencilerimizi, kendisine ve başkalarının görüşlerine saygılı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirmek,

5.Öğrencilerimizin Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlamasını ve bu süreci etkileyen faktörleri irdelemesini sağlayarak, Kimya bilimi ile ilgili veya ona dayalı bir yükseköğretim programına hazırlamak, olarak özetleyebiliriz.

Kazanımlar

9, 10 ve 11 sınıfta öğrencilerin eğitim – öğretim yılı sonunda aşağıdaki kazanımları elde etmeleri beklenmektedir.
• Kimyada kullanılan sembolik dili bilir; bu dili ve kimyasal terimleri iletişimde kullanır.
• Gözlem ve deneyin evreni doğru yorumlamadaki önemini kavrar.
• Ölçülebilir büyüklükleri uygun birimlerle ifade eder.
• Gözlem ve deneyde kullanılan araç-gereç, alet ve cihazları tanır.
• Deney yapabilme becerisi kazanır; hazır deney verilerini yorumlayarak genellemelere ulaşır.
• Gözlem, deney ve araştırma ile ulaştığı sonuçları matematiksel ve sözel olarak ifade eder.
• Teori ve modelleri, fiziksel ve kimyasal olayları betimlemede ve tahmin etmede kullanır.
• Deney sonuçlarını çizelge ve grafikle ifade eder; çizelge ve grafikleri yorumlar.
• Bilimsel bilgiler arasında nitel ve nicel ayırımı yapar ve ikisi arasındaki farkın önemini kavrar.
• Deneysel çalışma sırasında güvenlik kurallarına uyar.
• Doğa olaylarını yorumlarken kimya temelinde neden-sonuç ilişkisi kurar.
• Kimya dersinde öğrendiklerini günlük yaşamında karşılaştığı sorunları çözmede kullanır.
• Kimyanın sosyal, ekonomik ve teknolojik etkilerinin farkına varır.
• Bilim ve teknolojideki gelişmelerin insanlar ve doğa üzerine olumsuz etkilerine örnekler verir.
• İşbirliği yaparak çalışmaya gönüllüdür.
• Ömür boyu öğrenmeye isteklidir.

Ansolon