Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerimize çevreyi, doğayı, yaşamayı, yeni şeyleri görmeyi öğretebilmeyi, onlara çevresini, ülkeyi ve doğayı tanıtmayı öğretebilme, ülkesindeki ve etrafındaki yönetim biçimlerini, hayatlarında haritadan nasıl faydalanacaklarını, toplum içerisinde sosyal ilişkiler kurmayı, bireylerin ailesine, vatanına, milletine ve kültürüne bağlı olarak yetişmelerini sağlamak, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, askerine orduya ve insanlığa saygıyı, sevgiyi öğretebilme, ulusumuzun çok büyük coğrafyalarda yayılmış halde olduğunu benimsetebilmeyi, öğrencilerimize sorumluluk almayı öğreterek yardımlaşmaya teşvik etmeyi, Atatürk’ün Sosyal Bilgilere çok önem vermiş olduğunu ve bunun en güzel örneğinin Türk Dil Kurumu’nu kurmuş olmasını, Türk Tarih Kurumu’nu açmasını, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini kurmuş olasını bilen ve Atatürk’ün tarihteki başarısını, iyi bir lider olma özelliği gibi özelliklerini öğrenen, benimseyen ve örnek alan, bireylerin toplumla uyum içinde yaşaması ve iyi bir yurttaş olması için "toplumsal kişilik" kazandırmayı amaçlayan Sosyal Bilgiler dersinde 4.sınıf öğrencilerimizin; toplumsal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları, sorumluluklarını öğrenmeleri, insanlar arasındaki ilişkileri anlamaları, üretken ve verimli bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

4.sınıfta Sosyal Bilgiler dersimizi öğrenme süreçlerinde, öğrencilerin düşünmelerini, araştırmalarını, sorun çözmelerini ve edindikleri bilgi ve beceriyi yeniden yapılandırıp yaşama geçirmelerini destekleyen öğrenci merkezli, anlatım, soru-cevap, gezi gözlem, proje yöntemi, tartışma yöntemi, gösteri tekniği, örnek olay yöntemi, drama ve rol yapma, problem çözme, grup çalışması, beyin fırtınası, bireysel çalışma, kaynak kişiden yararlanma aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, öğrenme sürecinin sorumluluğunu öğrencinin taşıdığı, çoklu zekâ kuramının dikkate alındığı, öğrencinin kendi öğrenme stratejisini kendisinin keşfettiği bir biçimde planlanmakta ve gezi-gözlem ile derslerimizi daha eğlenceli ve çekici halde uygulamaktayız.

Biz, bu içerik ve programda belirtilen amaç doğrultusunda “bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan” bireyler yetiştirmek için sınıfımızın akıllı tahtasından, okulumuzun, 3D sınıfından ve çeşitli pekiştirici çalışma sayfalarından da yararlanmaktayız. Kazanımlarda görülen eksiklikler tespit edilerek tekrar ve pekiştirici çalışmalarla birlikte velilerimiz ile işbirliği yapılarak gelişimlerini birlikte takip ederek, geleceğe güvenle bakan, sağlam adımlarla ilerleyen bireyler için veli işbirliğini önemsemekteyiz.

4. sınıfın sonunda Sosyal Bilgiler dersinden öğrencilerimizden;

· Birey olarak kendilerini tanıyan,

· Türk tarihini ve kültürünü kavrayan,

· Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen,

· Doğal afetler karşısında hazırlıklı davranabilen,

· Bilinçli tüketici olarak haklarını kullanabilen,

· Çevrelerindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütlerle etkileşime girebilen,

· Yerel yönetim birimlerini tanıyan,

· Yaşadığı çevreye duyarlı davranabilen,

· Dünya vatandaşı olmanın gerekliliği olarak farklı kültürleri tanımaya istekli olan,

· Eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin-üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler olmalarını beklemekteyiz.


Ansolon